ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประวัติสมาคมฯ


ประวัติความเป็นมาของสมาคม

     สมาคมฯ เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสซึ่งครั้งแรกได้รวมตัวกัน
     เป็นชมรมฯ    ภายใต้การประสานงานของกองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
     กระทรวงอุตสาหกรรม    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมาได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
     เพิ่มขึ้น    จึงยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นสมาคม
     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538    โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสไทย” ต่อมาได้เปลี่ยน
     ชื่อเป็น     “สมาคมไทยคอมโพสิท”         โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิท
     ให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับนานาประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และความรู้ทางวิชาการของสมาคม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
 3. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
  คอมโพสิท ของประเทศไทยให้ก้าวหน้า
 5. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง


สิทธิประโยชน์

 1. มีสิทธิขอคำปรึกษา แนะนำ และขอความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท
 2. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การสัมมนา หรือการฝึกอบรมที่สมาคมจัดขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ
 3. มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและไปศึกษาหรือดูงานต่างประเทศ
 4. มีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรรมการบริหารสมาคมในการรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับมาตรฐาน รายการและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท
 5. มีสิทธิได้รับข่าวสารอุตสาหกรรมคอมโพสิทจากต่างประเทศ โดยผ่านสมาคม
 6. สมาชิกสามัญนิติบุคคล และสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดาเท่านั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกๆ 2 ปี และมีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสมาคมด้วย
 7. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
 8. มีสิทธิได้รับส่วนลดในการร่วมออกงานแสดงสินค้า ซื้อหนังสือทางวิชาการ หรือขอรับบริการจากสมาคม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป
 9. ขอตรวจสอบกิจกรรมและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นคำขอนั้นไปยังคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป
 10. ใช้สถานที่ของสมาคมภายในขอบเขต
 11. สมาชิกมีสิทธิในการแสดงเครื่องหมายของสมาคม


ประเภทสมาชิก

  ประเภทของสมาชิกและค่าธรรมเนียม

 1. สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่
  บริษัท ห้างหุ้นส่วน และหน่วยงานอื่นๆที่จดทะเบียนเป็นบุคล และประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิทแขนงใดแขนงหนึ่ง ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก ในการนี้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงรายปีๆละ 2,000 บาท
 2. สมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิทโดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
 3. สมาชิกสามัญนิติบุคคล และสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงรายปีๆละ 1,000 บาท
 4. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่
  บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมไทยคอมโพสิท โดยผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท โดยไม่ต้องชำระค่าบำรุงรายปี
 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
  บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคม เห็นสมควรให้เป็นสมาชิก และได้ตอบรับคำเชิญ

  สนใจสมัครสมาชิก


คณะกรรมการบริหาร ปี 2556-2557

คุณฐาปนิก  คำนึงวุฒิ นายกสมาคม
คุณดนู โชติกพนิช อุปนายก
คุณจุติ เพียรล้ำเลิศ อุปนายก
คุณปิยาทิพย์ ธาตวากร อุปนายก
คุณณัฐวุฒิ  ชัยญาคุณาพฤกษ์ อุปนายก
คุณดวงฤดี  วราฤทธิชัย เลขาธิการ
คุณมลฤดี เฮงแสงชัย เหรัญญิก
คุณวรางค์ศิริ ศศิทวีวัฒน์ ประชาสัมพันธ์
คุณชาญวิทย์ อัศวพิภพ นายทะเบียน
คุณชลัช ศรีสันติสุข กรรมการ
คุณอธิษฐ์    จิรพงศานานุรักษ์ กรรมการ
คุณอภิศักดิ์ รุจิระลาวัณย์ กรรมการ
คุณชัยพล  เขมปัญญานุรักษ์ กรรมการ

คณะที่ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิท

คุณประสงค์  เพิ่มอารยวงศ์ ประธานที่ปรึกษา
คุณจรูญ อุ่นสุวรรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณศุภโชติ จุฑาพฤทธิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณกิตติ อนุชาผัด ที่ปรึกษา
คุณธนชัย  อำนวยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
คุณอรุณ  เขมปัญญานุรักษ์ ที่ปรึกษา
คุณสมชาย เฮงแสงชัย ที่ปรึกษา
คุณพิชัย  วราฤทธิชัย ที่ปรึกษา
คุณสญชัย  เดี่ยววานิช ที่ปรึกษา
คุณสัมพันธ์ ศรีสันติสุข ที่ปรึกษา
คุณภูฐาน ปาริฉัตรานนท์ ที่ปรึกษา
คุณธรรมชาติ  กุลประภา ที่ปรึกษา