เกี่ยวกับสมาคม

About Us

ประวัติความเป็นมาสมาคม

สมาคมฯ เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสซึ่งครั้งแรกได้รวมตัวกัน เป็นชมรมฯ ภายใต้การประสานงานของกองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมาได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพิ่มขึ้น จึงยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสไทย” ต่อมาได้เปลี่ยน ชื่อเป็น “สมาคมไทยคอมโพสิท” โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิท ให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับนานาประเทศ

วัตถุประสงค์สมาคม

1.เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และความรู้ทางวิชาการของสมาคม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

3.เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม คอมโพสิท ของประเทศไทยให้ก้าวหน้า

5.สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง

ประเภทสมาชิก

ประเภทของสมาชิกและค่าธรรมเนียม

  • สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และหน่วยงานอื่นๆที่จดทะเบียนเป็นบุคล และประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คอมโพสิทแขนงใดแขนงหนึ่ง ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก ในการนี้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงรายปีๆละ 2,000 บาท

  • สมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิทโดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

  • สมาชิกสามัญนิติบุคคล และสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงรายปีๆละ 1,000 บาท

  • สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมไทยคอมโพสิท โดยผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท โดยไม่ต้องชำระค่าบำรุงรายปี

  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคม เห็นสมควรให้เป็นสมาชิก และได้ตอบรับคำเชิญ

ติดต่อเรา

contact us

อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5033
โทรสาร 0-2713-5032

FiberglassLab Center,
Department of Industrial Promotion.
Soi Trimitr, Rama 4 Rd., Klong Toey,
BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax: (662) 713-5032

Facebook

สมาคมไทยคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส)

 

Email       

:  thaicomposites@gmail.com